Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Real-Wise Rijopleidingen B.V.

Real-Wise Rijopleidingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

De lesovereenkomst en de algemene voorwaarden worden rechtstreeks gesloten tussen Real-Wise Rijopleidingen B.V., [verder vermeld als “de rijschool” of “rijschool”] en zijn/ haar leerling, [verder vermeld als “leerling”]. Onder “leerling” wordt tevens verstaan: de ouder[s] en/of gezaghebbers, indien de leerling minderjarig is. De algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de rijschool en hun leerlingen.

LESOVEREENKOMST

In de lesovereenkomst is de onderling overeengekomen invulling en keuze ten aanzien van de theorie- en/of de praktijk opleiding[en] die de rijschool aanbiedt, vastgelegd en ondertekend. Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de lesovereenkomst. De lesovereenkomst wordt schriftelijk of via digitale weg bevestigd.

ARTIKEL 1 – VERPLICHTINGEN RIJSCHOOL

Real-Wise Rijopleidingen is verplicht er zorg voor te dragen dat:

 1. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen [WRM];
 2. de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur, die in bezit is van een geldige WRM bevoegdheidspas;
 3. de rijopleiding wordt verzorgt in een lesvoertuig dat voldoet aan de eisen en richtlijnen opgesteld door de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen [verder vermeld als “CBR”], en/of de Contactcommissie Chauffeursvakbewaamheid [verder vermeld als” CCV”], en/of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid [verder vermeld als “BNOR”];
 4. de rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling professioneel op te leiden en wel zo ver op te leiden, dat er op CBR examen niveau en op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen;
 5. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling tijdens rijonderricht, dan wel het onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is;
 6. de leerling geïnformeerd is over het feit dat eventuele medische klachten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de rijvaardigheid en daarmee de bevoegdheid om een motorrijtuig te kunnen en mogen besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het uitvoeren van het onderzoek naar de rijvaardigheid [verder vermeld als “het onderzoek”].
 1. de aanvraag van het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool, onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden, daadwerkelijk is ingediend bij, of in het systeem is ingevoerd van het CBR, de CCV, of het BNOR, uiterlijk twee weken na de datum waarop leerling en rijschool zijn overeengekomen dat de aanvraag van het onderzoek kan worden ingediend en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan.
 2. de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor de leerling is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van het onderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde les[motor]voertuig als waarin de leerling de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les[motor]voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type de leerling daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen.
 3. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 4. de leerling te informeren over het feit dat op grond van de verblijfsstatus van de leerling wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.
 5. de leerling er door de rijschool op gewezen is dat zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij dit aan de rijschool kenbaar moet maken.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN LEERLING

 1. aan het begin van de opleiding de rijschool te machtigen in het systeem van het CBR met zijn DigiD gegevens en/of SMS bevestiging via www.mijncbr.nl ten behoeve van het reserveren van tussentijdse toets en overige praktijkexamens of rijvaardigheidsonderzoeken;
 2. aan het begin van de opleiding vult de leerling een “Gezondheids Verklaring” in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de leerling dat deze gegevens actueel blijven én naar waarheid zijn ingevuld in het CBR systeem. De leerling informeert de rijschool over de vorderingen hierin;
 3. de rijschool is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid aan de hand van de door de kandidaat ingevulde “Gezondheids Verklaring”. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve dan ook nooit aan de orde;
 4. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond de verblijfsstatus van de leerling een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd;
 5. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding en/ of het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen;
 6. om tijdig in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat en/of geslaagd te zijn voor het theorie examen in de categorie van de rijopleiding. Onder o.a. deze voorwaarde kan het CBR praktijkexamen doorgang vinden. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is vóór of tijdens het CBR praktijkexamen, dan is de leerling aansprakelijk voor de CBR examenkosten, de bijbehorende examenkosten van de rijschool én alle overige daaruit voorvloeiende kosten. De rijschool kan voor deze kosten nimmer aansprakelijk worden gesteld en vrijwaart zich in dit geval voor alle overige aansprakelijkheid;
 7. bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid, rijtest, tussentijdse toets, iedere vorm van een praktijk examen, nader onderzoek en/of versneld bijzonder examen een geldig legitimatiebewijs [of geldig vervangend document], het CBR zelfreflectie-formulier en de CBR oproepkaart te kunnen overleggen;
 8. eventuele medische klachten, waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het CBR, voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt gestart. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel hierover kan voor aanvang van de rijopleiding een “Informatie Gezondheids Verklaring” worden ingevuld;
 9. altijd een geldig legitimatiebewijs bij te hebben tijdens de rijlessen, de CBR tussentijdse toets en alle overige CBR examens. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, dan is de leerling aansprakelijk voor de CBR examenkosten, de bijbehorende examenkosten van de rijschool én alle overige daaruit voorvloeiende kosten. De rijschool kan voor deze kosten niet aansprakelijk worden gesteld en vrijwaart zich in dit geval voor alle overige aansprakelijkheid;
 10. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de afgesproken lesduur;
 1. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool;
 2. onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient per e-mail, WhatsApp of telefonisch te geschieden en wordt door de Rijschool zo spoedig mogelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de oorspronkelijke inschrijving van kracht;
 3. te informeren over het feit dat een te laat afgezegde les niet in rekening wordt gebracht bij annulering door onverwachte dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie [t/m 2e graad] of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt de leerling ook gevrijwaard van betaling;
 4. alle aanwijzingen omtrent verkeersdeelname en de besturing van het lesvoertuig van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 5. de mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon;
 6. de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto;
 7. tien [10] minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht. De leerling dient er rekening te houden na afloop elke les binnen ongeveer dertig [30] minuten later te worden gebracht op het afhaal adres [of een ander adres indien in overleg aangegeven];
 8. de autogordel te dragen, ook als de leerling achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan;
 9. omdat dit verboden is, voorafgaand aan het rijonderricht en/ of het [CBR] onderzoek naar de rijvaardigheid géén alcohol of andere middelen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. [primair is dit de eigen verantwoordelijkheid van de leerling] Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt opgemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden voldaan. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat, die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen, is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid;
 10. na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaand aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid;
 11. te verklaren dat de leerling zich conformeert aan alle eisen die de wet stelt aan het volgen van rijlessen en de leerling vrijwaart de rijschool hierin van elke vorm van [mogelijk] bedrog en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid en/of kosten.

ARTIKEL 3 – BETALING

 1. betaling van de leerling aan de rijschool geschiedt op 2 manieren:
  1. Rechtstreeks aan de bankrekening van de rijschool
  2. Via IDEAL [digitale betaal optie, meegestuurd met de factuur en/of termijnfactuur];
 1. voordat de rijopleiding start dient een gedeelte of het gehele aangekochte lespakket betaald te worden, conform afspraak op de lesovereenkomst. Er kan gekozen worden om het pakket in één keer te betalen of het pakket in twee, drie of vier termijnen te betalen. Vervolgens kan het pakket betaald worden via bankoverschrijving of IDEAL. Tijdens de rijopleiding kan het zijn dat een leerling meer dan het pakket aan uren nodig heeft. De extra rijlessen worden berekend als losse lessen of er kan gekozen worden voor een aanvullend pakket [aantal rijlessen met korting]. Daarna stuurt de rijschool een factuur voor de lessen die extra worden ingepland. De factuur dient voldaan te worden conform de betalingstermijn, vermeld op de factuur;
 2. de rijschool is gerechtigd om een bedrag aan inschrijfkosten en/ of administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten conform betalingstermijn vermeld op de [termijn]factuur te voldoen;
 3. de rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid de leerling gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging;
 4. de verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdragen aan het CBR vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de lesovereenkomst op te zeggen;
 5. indien er na het verstrijken van de betalingstermijn [vermeld op factuur] de betaling uitblijft, ontvangt de leerling een herinnering van de rijschool met het verzoek om zo spoedig mogelijk te betalen;
 1. de rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand [tijdelijk] het rijonderricht op te schorten tot op het moment dat de achterstand in betaling is voldaan.
 2. indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde partij. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag mét administratie én incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
 3. indien de leerling een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is de rijschool verplicht, als de leerling eerder stopt met lessen of als de leerling slaagt binnen het aantal lessen [zie artikel 6], het netto bedrag* van de overige, niet afgenomen lessen, te restitueren. *Het netto bedrag bestaat uit het openstaande saldo van de pakketprijs, minus inschrijfkosten, minus administratiekosten, minus rijschoolkosten voor CBR tussentijdse toets en/of CBR praktijk examens, minus aan het CBR betaalde kosten.
 4. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten voor additionele onderzoeken [onderzoeken die niet vermeld zijn op de lesovereenkomst] gelijktijdig met de invulling van de aanvraag, conform betalingstermijn op bijbehorende factuur, te worden voldaan.
 5. indien CBR onderzoeken naar de rijvaardigheid [rijtesten, tussentijdse toetsen, praktijkexamens, faalangst examens of BNOR] géén doorgang vinden omdat de leerling:
  1. niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool en/of,
  2. omdat de leerling géén vereiste geldige documenten kan tonen [artikel 2.3 t/m artikel 2.9] en/of,
  3. onder invloed is van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden [artikel 2.18],

dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw CBR onderzoek én bijbehorende rijschool kosten voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 4 – ONDERZOEK NAAR DE RIJGESCHIKTHEID [RIJTEST]

 1. wanneer één of meerdere vragen op de “Gezondheids Verklaring” die de leerling bij het CBR aanvraagt [zie artikel 2.2] met “Ja” moeten worden beantwoord, dan volgt nader onderzoek door het CBR;
 2. als blijkt dat het CBR besluit dat de leerling een rijtest dient af te leggen om zodoende de rijgeschiktheid van de leerling te toetsen, dan brengt de rijschool de kosten voor de huur van het lesvoertuig in de vorm van rijschoolkosten rijtest, apart in rekening.
 1. wanneer de arts van het CBR géén Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen.
 2. indien tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid blijkt dat de “Gezondheids Verklaring” niet naar waarheid is ingevuld en de arts/ examinator van het CBR besluit om hiervan melding te maken bij het CBR, zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 5 – ONDERZOEK NAAR DE RIJVAARDIGHEID

[tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, bijzonder examen, versneld bijzonder examen], verder te noemen het rijvaardigheidsonderzoek.

 1. Indien het CBR, CCV of het BNOR het geplande rijvaardigheidsonderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd géén doorgang kan laten vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld rijvaardigheidsonderzoek;
 2. Indien de leerling het rijvaardigheidsonderzoek niet kan starten of voltooien in geval van het feit dat:
  1. er sprake is van een onverwachte dringende reden zoals vermeld in artikel 2.13 de leerling en/of;
  2. het lesvoertuig waarmee het onderzoek wordt afgelegd niet ter beschikking is en er geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is en/of;
  3. het lesvoertuig waarmee het onderzoek wordt afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de examinator/ deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en er niet direct een vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is,
 1. zorgt de rijschool ervoor dat er voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat de kosten voor het aanvragen van het onderzoek en de kosten voor het onderzoek zelf alsdan geschieden zonder kosten voor de leerling;
 2. Bij de genoemde situaties in lid 2 van dit artikel garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien de leerling opnieuw een rijvaardigheidsonderzoek wil aanvragen, twee gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing in geval van een nieuwe aanvraag voor een tussentijdse toets, rijtest of andere tussentijdse deeltoetsen;
 3. Indien tijdens het rijvaardigheidsonderzoek blijkt dat de “Gezondheids Verklaring” niet naar waarheid is ingevuld, en de arts/ examinator van het CBR besluit om hiervan melding te maken bij het CBR, zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 6 – KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

De procedure ten aanzien van de afhandeling van eventuele klachten bij Real-Wise Rijopleidingen B.V. ziet er als volgt uit:

 1. meld je klacht bij Real-Wise Rijopleidingen B.V. in eerste instantie telefonisch om indien mogelijk met elkaar in gesprek te blijven. Het is bij eventuele klachten altijd ons doel om samen tot een passende oplossing te komen en dus klachten naar ieders tevredenheid correct af te handelen;
 2. indien gewenst en na onderling overleg stuur je de klacht schriftelijk [bij voorkeur per e-mail].
 3. na ontvangst van je klacht ontvang je binnen 3 werkdagen van de rijschool een schriftelijke bevestiging;
 4. na ontvangst van de schriftelijke bevestiging door de rijschool, hanteert de rijschool een reactietijd van 10 werkdagen om je klacht te onderzoeken om zo een realistisch beeld te creëren t.a.v. de gegrondheid van je klacht. In deze periode wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast om zo een passende oplossing voor alle betrokken partijen te kunnen aanbieden;
 1. maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van je klacht reageert de rijschool inhoudelijk en schriftelijk [altijd per e-mail]. Zo heeft de leerling of eventuele andere betrokken partij snel, helder en zwart op wit een gedegen antwoord op de vraag en eventuele klacht;
 2. de ingediende klacht of suggestie blijft voor minimaal één jaar bewaard;
 3. op deze klachtenregeling is het privacy statement van Real-Wise Rijopleidingen B.V. van toepassing;
 4. indien de afhandeling van de door de leerling ingestuurde klacht niet tot eenieders bevredigende oplossing leidt, kan de klacht of het geschil op schriftelijk verzoek van een derde partij worden onderworpen aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter voor een voor beide partijen eveneens bindend oordeel.

ARTIKEL 7 – BEËINDIGING VAN DE LESOVEREENKOMST

 1. de lesovereenkomst [en daarmee het aangekochte lespakket of losse rijlessen] eindigt van rechtswege en zonder dat daarbij enige vorm van opzegging is vereist na een periode van 12 maanden, of wanneer de leerling voor een periode van zes maanden géén rijlessen meer heeft genomen. De leerling heeft alsdan géén recht op restitutie van vooruitbetaalde les- en examengelden van de rijschool. Nog niet betaalde genoten rijlessen dienen alsnog voldaan te worden tegen het op dat moment geldende lestarief. De leerling gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij het ondertekenen van de lesovereenkomst. Hiervan kan slechts worden afgeweken door de rijschoolhouder in het voordeel van de leerling indien dit vooraf door de rijschool en de leerling onderling is overeengekomen en schriftelijk [via digitale weg] door de rijschool is bevestigd;
 2. de leerling kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de leerling redelijkerwijs niet verwacht kan worden de lesovereenkomst en dus de rijopleiding te continueren. Ingeval van vooruitbetaalde bedragen in de vorm van een lespakket, is de rijschool verplicht, bij beëindiging van de lesovereenkomst het netto bedrag* van de overige, niet afgenomen lessen, te restitueren;
*In geval van lid 2 van dit artikel bestaat het netto bedrag uit het openstaande saldo van de pakketprijs, minus inschrijfkosten, minus administratiekosten, minus rijschoolkosten voor CBR tussentijdse toets en/of CBR praktijk examens, minus aan het CBR betaalde kosten, vermeld op de lesovereenkomst;
 1. de rijschool kan de aangegane lesovereenkomst voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden de lesovereenkomst en dus de rijopleiding te continueren, onder terugbetaling aan de leerling van het netto bedrag* van de overige niet afgenomen lessen, te restitueren;
*In geval van lid 3 van dit artikel bestaat het netto bedrag uit het openstaande saldo van de pakketprijs, minus inschrijfkosten, minus administratiekosten, minus aan het CBR betaalde kosten vermeld op de lesovereenkomst;
 1. indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 2. indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan;
 3. indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder inbegrepen de kosten die direct en indirect zijn ontstaan.

ARTIKEL 8 – VRIJWARING

 1. de rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing en overige verkeersongevallen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een middel of stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan, al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stoffen of medicijnen de rijvaardigheid kan beïnvloeden, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht. Zie daartoe ook artikel 2.18;
 1. indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal de leerling eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere hieruit voortvloeiende financiële consequenties voor de rijschool geheel overnemen/ op zich nemen;
 2. de aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de rijschool is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit, of verband houdt met de lesovereenkomst.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS & AVG

 1. Real-Wise Rijopleidingen B.V. vindt het belangrijk dat persoonsgegevens beschermt blijven en confirmeert zich daarom aan de privacy wet. De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. Op Internationaal niveau heet de wet: General Data Protection Regulation [GDPR];
 1. alle persoonsgegevens worden dus verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden die worden gesteld aan de AVG. Aan de hand hiervan kan de rijschool de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen, verplichtingen jegens leerlingen nakomen en leerlingen tijdig en correct informeren;
 2. het volledige privacy statement dat van toepassing is op, en een onlosmakelijk onderdeel is van onze lesovereenkomsten, is te vinden op onze website;
 3. de leerling verklaart het privacy statement, vermeld op real-wise.nl/privacy-statement/ te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee volledig akkoord te gaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De lesovereenkomst en de algemene voorwaarden worden rechtstreeks gesloten tussen Real-Wise Rijopleidingen B.V., [verder vermeld als “de rijschool” of “rijschool”] en zijn/ haar leerling, [verder vermeld als “leerling”]. Onder “leerling” wordt tevens verstaan: de ouder[s] en/of gezaghebbers, indien de leerling minderjarig is. De algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de rijschool en hun leerlingen.

LESOVEREENKOMST

In de lesovereenkomst is de onderling overeengekomen invulling en keuze ten aanzien van de theorie- en/of de praktijk opleiding[en] die de rijschool aanbiedt, vastgelegd en ondertekend. Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de lesovereenkomst. De lesovereenkomst wordt schriftelijk of via digitale weg bevestigd.

ARTIKEL 1 – VERPLICHTINGEN RIJSCHOOL

Real-Wise Rijopleidingen is verplicht er zorg voor te dragen dat:

 1. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen [WRM];
 2. de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur, die in bezit is van een geldige WRM bevoegdheidspas;
 3. de rijopleiding wordt verzorgt in een lesvoertuig dat voldoet aan de eisen en richtlijnen opgesteld door de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen [verder vermeld als “CBR”], en/of de Contactcommissie Chauffeursvakbewaamheid [verder vermeld als” CCV”], en/of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid [verder vermeld als “BNOR”];
 4. de rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling professioneel op te leiden en wel zo ver op te leiden, dat er op CBR examen niveau en op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen;
 5. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling tijdens rijonderricht, dan wel het onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is;
 6. de leerling geïnformeerd is over het feit dat eventuele medische klachten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de rijvaardigheid en daarmee de bevoegdheid om een motorrijtuig te kunnen en mogen besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het uitvoeren van het onderzoek naar de rijvaardigheid [verder vermeld als “het onderzoek”].
 1. de aanvraag van het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool, onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden, daadwerkelijk is ingediend bij, of in het systeem is ingevoerd van het CBR, de CCV, of het BNOR, uiterlijk twee weken na de datum waarop leerling en rijschool zijn overeengekomen dat de aanvraag van het onderzoek kan worden ingediend en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan.
 2. de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor de leerling is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van het onderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde les[motor]voertuig als waarin de leerling de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les[motor]voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type de leerling daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen.
 3. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 4. de leerling te informeren over het feit dat op grond van de verblijfsstatus van de leerling wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.
 5. de leerling er door de rijschool op gewezen is dat zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij dit aan de rijschool kenbaar moet maken.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN LEERLING

 1. aan het begin van de opleiding de rijschool te machtigen in het systeem van het CBR met zijn DigiD gegevens en/of SMS bevestiging via www.mijncbr.nl ten behoeve van het reserveren van tussentijdse toets en overige praktijkexamens of rijvaardigheidsonderzoeken;
 2. aan het begin van de opleiding vult de leerling een “Gezondheids Verklaring” in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de leerling dat deze gegevens actueel blijven én naar waarheid zijn ingevuld in het CBR systeem. De leerling informeert de rijschool over de vorderingen hierin;
 3. de rijschool is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid aan de hand van de door de kandidaat ingevulde “Gezondheids Verklaring”. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve dan ook nooit aan de orde;
 4. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond de verblijfsstatus van de leerling een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd;
 5. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding en/ of het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen;
 6. om tijdig in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat en/of geslaagd te zijn voor het theorie examen in de categorie van de rijopleiding. Onder o.a. deze voorwaarde kan het CBR praktijkexamen doorgang vinden. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is vóór of tijdens het CBR praktijkexamen, dan is de leerling aansprakelijk voor de CBR examenkosten, de bijbehorende examenkosten van de rijschool én alle overige daaruit voorvloeiende kosten. De rijschool kan voor deze kosten nimmer aansprakelijk worden gesteld en vrijwaart zich in dit geval voor alle overige aansprakelijkheid;
 7. bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid, rijtest, tussentijdse toets, iedere vorm van een praktijk examen, nader onderzoek en/of versneld bijzonder examen een geldig legitimatiebewijs [of geldig vervangend document], het CBR zelfreflectie-formulier en de CBR oproepkaart te kunnen overleggen;
 8. eventuele medische klachten, waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het CBR, voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt gestart. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel hierover kan voor aanvang van de rijopleiding een “Informatie Gezondheids Verklaring” worden ingevuld;
 9. altijd een geldig legitimatiebewijs bij te hebben tijdens de rijlessen, de CBR tussentijdse toets en alle overige CBR examens. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, dan is de leerling aansprakelijk voor de CBR examenkosten, de bijbehorende examenkosten van de rijschool én alle overige daaruit voorvloeiende kosten. De rijschool kan voor deze kosten niet aansprakelijk worden gesteld en vrijwaart zich in dit geval voor alle overige aansprakelijkheid;
 10. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de afgesproken lesduur;
 1. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool;
 2. onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient per e-mail, WhatsApp of telefonisch te geschieden en wordt door de Rijschool zo spoedig mogelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de oorspronkelijke inschrijving van kracht;
 3. te informeren over het feit dat een te laat afgezegde les niet in rekening wordt gebracht bij annulering door onverwachte dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie [t/m 2e graad] of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt de leerling ook gevrijwaard van betaling;
 4. alle aanwijzingen omtrent verkeersdeelname en de besturing van het lesvoertuig van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 5. de mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon;
 6. de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto;
 7. tien [10] minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht. De leerling dient er rekening te houden na afloop elke les binnen ongeveer dertig [30] minuten later te worden gebracht op het afhaal adres [of een ander adres indien in overleg aangegeven];
 8. de autogordel te dragen, ook als de leerling achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan;
 9. omdat dit verboden is, voorafgaand aan het rijonderricht en/ of het [CBR] onderzoek naar de rijvaardigheid géén alcohol of andere middelen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. [primair is dit de eigen verantwoordelijkheid van de leerling] Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt opgemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden voldaan. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat, die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen, is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid;
 10. na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaand aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid;
 11. te verklaren dat de leerling zich conformeert aan alle eisen die de wet stelt aan het volgen van rijlessen en de leerling vrijwaart de rijschool hierin van elke vorm van [mogelijk] bedrog en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid en/of kosten.

ARTIKEL 3 – BETALING

 1. betaling van de leerling aan de rijschool geschiedt op 2 manieren:
  1. Rechtstreeks aan de bankrekening van de rijschool
  2. Via IDEAL [digitale betaal optie, meegestuurd met de factuur en/of termijnfactuur];
 1. voordat de rijopleiding start dient een gedeelte of het gehele aangekochte lespakket betaald te worden, conform afspraak op de lesovereenkomst. Er kan gekozen worden om het pakket in één keer te betalen of het pakket in twee, drie of vier termijnen te betalen. Vervolgens kan het pakket betaald worden via bankoverschrijving of IDEAL. Tijdens de rijopleiding kan het zijn dat een leerling meer dan het pakket aan uren nodig heeft. De extra rijlessen worden berekend als losse lessen of er kan gekozen worden voor een aanvullend pakket [aantal rijlessen met korting]. Daarna stuurt de rijschool een factuur voor de lessen die extra worden ingepland. De factuur dient voldaan te worden conform de betalingstermijn, vermeld op de factuur;
 2. de rijschool is gerechtigd om een bedrag aan inschrijfkosten en/ of administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten conform betalingstermijn vermeld op de [termijn]factuur te voldoen;
 3. de rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid de leerling gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging;
 4. de verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdragen aan het CBR vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de lesovereenkomst op te zeggen;
 5. indien er na het verstrijken van de betalingstermijn [vermeld op factuur] de betaling uitblijft, ontvangt de leerling een herinnering van de rijschool met het verzoek om zo spoedig mogelijk te betalen;
 1. de rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand [tijdelijk] het rijonderricht op te schorten tot op het moment dat de achterstand in betaling is voldaan.
 2. indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde partij. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag mét administratie én incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
 3. indien de leerling een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is de rijschool verplicht, als de leerling eerder stopt met lessen of als de leerling slaagt binnen het aantal lessen [zie artikel 6], het netto bedrag* van de overige, niet afgenomen lessen, te restitueren. *Het netto bedrag bestaat uit het openstaande saldo van de pakketprijs, minus inschrijfkosten, minus administratiekosten, minus rijschoolkosten voor CBR tussentijdse toets en/of CBR praktijk examens, minus aan het CBR betaalde kosten.
 4. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten voor additionele onderzoeken [onderzoeken die niet vermeld zijn op de lesovereenkomst] gelijktijdig met de invulling van de aanvraag, conform betalingstermijn op bijbehorende factuur, te worden voldaan.
 5. indien CBR onderzoeken naar de rijvaardigheid [rijtesten, tussentijdse toetsen, praktijkexamens, faalangst examens of BNOR] géén doorgang vinden omdat de leerling:
  1. niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool en/of,
  2. omdat de leerling géén vereiste geldige documenten kan tonen [artikel 2.3 t/m artikel 2.9] en/of,
  3. onder invloed is van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden [artikel 2.18],

dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw CBR onderzoek én bijbehorende rijschool kosten voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 4 – ONDERZOEK NAAR DE RIJGESCHIKTHEID [RIJTEST]

 1. wanneer één of meerdere vragen op de “Gezondheids Verklaring” die de leerling bij het CBR aanvraagt [zie artikel 2.2] met “Ja” moeten worden beantwoord, dan volgt nader onderzoek door het CBR;
 2. als blijkt dat het CBR besluit dat de leerling een rijtest dient af te leggen om zodoende de rijgeschiktheid van de leerling te toetsen, dan brengt de rijschool de kosten voor de huur van het lesvoertuig in de vorm van rijschoolkosten rijtest, apart in rekening.
 1. wanneer de arts van het CBR géén Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen.
 2. indien tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid blijkt dat de “Gezondheids Verklaring” niet naar waarheid is ingevuld en de arts/ examinator van het CBR besluit om hiervan melding te maken bij het CBR, zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 5 – ONDERZOEK NAAR DE RIJVAARDIGHEID

[tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, bijzonder examen, versneld bijzonder examen], verder te noemen het rijvaardigheidsonderzoek.

 1. Indien het CBR, CCV of het BNOR het geplande rijvaardigheidsonderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd géén doorgang kan laten vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld rijvaardigheidsonderzoek;
 2. Indien de leerling het rijvaardigheidsonderzoek niet kan starten of voltooien in geval van het feit dat:
  1. er sprake is van een onverwachte dringende reden zoals vermeld in artikel 2.13 de leerling en/of;
  2. het lesvoertuig waarmee het onderzoek wordt afgelegd niet ter beschikking is en er geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is en/of;
  3. het lesvoertuig waarmee het onderzoek wordt afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de examinator/ deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en er niet direct een vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is,
 1. zorgt de rijschool ervoor dat er voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat de kosten voor het aanvragen van het onderzoek en de kosten voor het onderzoek zelf alsdan geschieden zonder kosten voor de leerling;
 2. Bij de genoemde situaties in lid 2 van dit artikel garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien de leerling opnieuw een rijvaardigheidsonderzoek wil aanvragen, twee gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing in geval van een nieuwe aanvraag voor een tussentijdse toets, rijtest of andere tussentijdse deeltoetsen;
 3. Indien tijdens het rijvaardigheidsonderzoek blijkt dat de “Gezondheids Verklaring” niet naar waarheid is ingevuld, en de arts/ examinator van het CBR besluit om hiervan melding te maken bij het CBR, zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 6 – KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

De procedure ten aanzien van de afhandeling van eventuele klachten bij Real-Wise Rijopleidingen B.V. ziet er als volgt uit:

 1. meld je klacht bij Real-Wise Rijopleidingen B.V. in eerste instantie telefonisch om indien mogelijk met elkaar in gesprek te blijven. Het is bij eventuele klachten altijd ons doel om samen tot een passende oplossing te komen en dus klachten naar ieders tevredenheid correct af te handelen;
 2. indien gewenst en na onderling overleg stuur je de klacht schriftelijk [bij voorkeur per e-mail].
 3. na ontvangst van je klacht ontvang je binnen 3 werkdagen van de rijschool een schriftelijke bevestiging;
 4. na ontvangst van de schriftelijke bevestiging door de rijschool, hanteert de rijschool een reactietijd van 10 werkdagen om je klacht te onderzoeken om zo een realistisch beeld te creëren t.a.v. de gegrondheid van je klacht. In deze periode wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast om zo een passende oplossing voor alle betrokken partijen te kunnen aanbieden;
 1. maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van je klacht reageert de rijschool inhoudelijk en schriftelijk [altijd per e-mail]. Zo heeft de leerling of eventuele andere betrokken partij snel, helder en zwart op wit een gedegen antwoord op de vraag en eventuele klacht;
 2. de ingediende klacht of suggestie blijft voor minimaal één jaar bewaard;
 3. op deze klachtenregeling is het privacy statement van Real-Wise Rijopleidingen B.V. van toepassing;
 4. indien de afhandeling van de door de leerling ingestuurde klacht niet tot eenieders bevredigende oplossing leidt, kan de klacht of het geschil op schriftelijk verzoek van een derde partij worden onderworpen aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter voor een voor beide partijen eveneens bindend oordeel.

ARTIKEL 7 – BEËINDIGING VAN DE LESOVEREENKOMST

 1. de lesovereenkomst [en daarmee het aangekochte lespakket of losse rijlessen] eindigt van rechtswege en zonder dat daarbij enige vorm van opzegging is vereist na een periode van 12 maanden, of wanneer de leerling voor een periode van zes maanden géén rijlessen meer heeft genomen. De leerling heeft alsdan géén recht op restitutie van vooruitbetaalde les- en examengelden van de rijschool. Nog niet betaalde genoten rijlessen dienen alsnog voldaan te worden tegen het op dat moment geldende lestarief. De leerling gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij het ondertekenen van de lesovereenkomst. Hiervan kan slechts worden afgeweken door de rijschoolhouder in het voordeel van de leerling indien dit vooraf door de rijschool en de leerling onderling is overeengekomen en schriftelijk [via digitale weg] door de rijschool is bevestigd;
 2. de leerling kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de leerling redelijkerwijs niet verwacht kan worden de lesovereenkomst en dus de rijopleiding te continueren. Ingeval van vooruitbetaalde bedragen in de vorm van een lespakket, is de rijschool verplicht, bij beëindiging van de lesovereenkomst het netto bedrag* van de overige, niet afgenomen lessen, te restitueren;
*In geval van lid 2 van dit artikel bestaat het netto bedrag uit het openstaande saldo van de pakketprijs, minus inschrijfkosten, minus administratiekosten, minus rijschoolkosten voor CBR tussentijdse toets en/of CBR praktijk examens, minus aan het CBR betaalde kosten, vermeld op de lesovereenkomst;
 1. de rijschool kan de aangegane lesovereenkomst voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden de lesovereenkomst en dus de rijopleiding te continueren, onder terugbetaling aan de leerling van het netto bedrag* van de overige niet afgenomen lessen, te restitueren;
*In geval van lid 3 van dit artikel bestaat het netto bedrag uit het openstaande saldo van de pakketprijs, minus inschrijfkosten, minus administratiekosten, minus aan het CBR betaalde kosten vermeld op de lesovereenkomst;
 1. indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 2. indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan;
 3. indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder inbegrepen de kosten die direct en indirect zijn ontstaan.

ARTIKEL 8 – VRIJWARING

 1. de rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing en overige verkeersongevallen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een middel of stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan, al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stoffen of medicijnen de rijvaardigheid kan beïnvloeden, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht. Zie daartoe ook artikel 2.18;
 1. indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal de leerling eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere hieruit voortvloeiende financiële consequenties voor de rijschool geheel overnemen/ op zich nemen;
 2. de aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de rijschool is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit, of verband houdt met de lesovereenkomst.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS & AVG

 1. Real-Wise Rijopleidingen B.V. vindt het belangrijk dat persoonsgegevens beschermt blijven en confirmeert zich daarom aan de privacy wet. De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. Op Internationaal niveau heet de wet: General Data Protection Regulation [GDPR];
 1. alle persoonsgegevens worden dus verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden die worden gesteld aan de AVG. Aan de hand hiervan kan de rijschool de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen, verplichtingen jegens leerlingen nakomen en leerlingen tijdig en correct informeren;
 2. het volledige privacy statement dat van toepassing is op, en een onlosmakelijk onderdeel is van onze lesovereenkomsten, is te vinden op onze website;
 3. de leerling verklaart het privacy statement, vermeld op real-wise.nl/privacy-statement/ te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee volledig akkoord te gaan.